Have you completed the COVID-19 Workforce Risk Assessment Tool?

Please see Welsh Government guidance for Clinically Extremely Vulnerable [CEV] people on work and employment: https://gov.wales/guidance-on-shielding-and-protecting-people-defined-on-medical-grounds-as-extremely-vulnerable-from-coronavirus-covid-19-html#section-46632

English

The COVID-19 workforce risk assessment tool:

  • Signals if you are at greater risk to serious effects of COVID-19
  • Supports a conversation with your manager to consider changes needed
  • Suggests actions that can keep all staff protected
  • Signposts resources to help you protect yourself.

 

The first version of the Tool was made available to the Health and Social Care workforce in May 2020 with versions for Education and Other workplace settings developed soon after.

 

You may have completed the Risk Assessment on paper or by using the online pdf. You may also have used the online version on your Local Authority’s website, Learning@Wales or ESR (NHS staff). Whichever version you have used we would like to like to hear from you to understand your experience of using the Tool.

 

Welsh Government are committed to ensuring that we continue to learn so that we can best protect you and your colleagues from harm due to COVID-19.

 

This information will be used for this sole purpose in relation to COVID-19 and to continue to improve our Risk Assessment Tool. It will only ever be your anonymised information that will be shared. Welsh Government never see your completed Risk Tool or any of your personal information. Further details about how we will use your data are in the attached Privacy Notice.

 

Please complete the survey in confidence, we do not ask for your name.

Survey link

https://www.smartsurvey.co.uk/s/COVID19WorkforceRiskAssessmentToolFollowupSurvey/

 

The survey will remain open until 12 February 2020

 

Together we’ll keep our workforce safe

 


Cymraeg

Ydych chi wedi cwblhau Adnodd Asesu Risg COVID-19 ar gyfer y Gweithlu?

 

Mae adnodd asesu risg COVID-19 ar gyfer y gweithlu:

  • Yn nodi a oes risg uwch ichi o effeithiau difrifol COVID-19
  • Yn ategu sgwrs â’ch rheolwr i ystyried newidiadau angenrheidiol
  • Yn awgrymu camau i ddiogelu pob aelod o staff
  • Yn cyfeirio at adnoddau i’ch helpu i’ch diogelu eich hun

 

Roedd fersiwn gyntaf yr Adnodd ar gael i’r gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym mis Mai 2020 a datblygwyd fersiynau ar gyfer Addysg a gweithleoedd eraill yn fuan ar ôl hynny.

 

Efallai eich bod wedi cwblhau’r Asesiad Risg ar bapur neu drwy ddefnyddio’r pdf ar-lein. Efallai eich bod hefyd wedi defnyddio’r fersiwn ar-lein ar wefan eich Awdurdod Lleol, Learning@Wales neu ESR (staff y GIG). Pa fersiwn bynnag yr ydych wedi’i ddefnyddio, fe hoffem glywed gennych i ddeall eich profiad o ddefnyddio’r Adnodd.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau ein bod yn parhau i ddysgu fel y gallwn eich amddiffyn chi a’ch cydweithwyr rhag niwed oherwydd COVID-19.

 

Defnyddir yr wybodaeth hon mewn perthynas â COVID-19 yn unig ac i barhau i wella’r Adnodd Asesu Risg. Dim ond eich gwybodaeth ddienw fydd yn cael ei rhannu. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gweld eich Adnodd Risg wedi’i gwblhau nac unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol o gwbl. Mae rhagor o fanylion am sut y byddwn yn defnyddio eich data yn yr Hysbysiad Preifatrwydd amgaeedig.

 

Mae’r arolwg yn gwbl gyfrinachol, nid ydym yn gofyn am eich enw.

 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/ArolwgDilynoloAdnoddAsesuRisgCOVID19argyferyGweithlu/

 

Bydd yr arolwg yn parhau ar agor tan 12 Chwefror 2020.

 

Diogelu ein gweithlu gyda’n gilydd

 

Please see Welsh Government guidance for Clinically Extremely Vulnerable [CEV] people on work and employment: https://gov.wales/guidance-on-shielding-and-protecting-people-defined-on-medical-grounds-as-extremely-vulnerable-from-coronavirus-covid-19-html#section-46632