Do you live with someone who is immunosuppressed?

The Welsh Government has accepted the Joint Committee on Vaccination and Immunisation’s advice that people over 16 who live with individuals with severely weakened immune systems should be offered the COVID-19 vaccination as a priority.

There is a process for self-referral here: Byw gydag oedolion â system imiwnedd gwan / Living with immunosuppressed adults

 


English

Adult household contacts of adults with severe immunosuppression to be offered COVID-19 vaccination

The Welsh Government has accepted Joint Committee on Vaccination and Immunisation’s advice that people over 16 who live with individuals with severely weakened immune systems should be offered COVID-19 vaccination as a priority.

Arrangements are now being made to invite these individuals for vaccination. Full details will follow.

Adults who are immunosuppressed have a weaker immune system to fight infections naturally and are more likely to have poorer outcomes following COVID-19 infection. There is growing evidence that the COVID-19 vaccines may reduce the chance of someone who has been vaccinated passing the virus on. Vaccinating household contacts will help limit the spread of the virus to immunosuppressed adults.

Household contacts considered as a priority would be those over 16 who share living accommodation with adults who are immunosuppressed. The JCVI does not currently advise vaccination of household contacts of immunosuppressed children, or children who are household contacts of immunosuppressed adults.

Adults with severe immunosuppression should have already been offered COVID-19 vaccination as part of group 6 (all individuals aged 16 to 64 years with underlying health conditions as defined by the JVCI).  Please follow the instructions for your health board on this link if you are in this category and have not received an invitation for vaccination yet.

 


Cymraeg

Cysylltiadau aelwydydd oedolion gyda imiwnedd ataliedig i gael cynnig brechiad COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn cyngor y Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JVCI) y dylai pobl dros 16 oed sy’n byw gydag unigolion sydd â systemau imiwnedd sydd wedi gwanhau’n ddifrifol gael cynnig brechiad COVID-19 fel blaenoriaeth.

Mae trefniadau’n cael eu gwneud yn awr i wahodd yr unigolion hyn i gael eu brechu. Bydd y manylion llawn yn dilyn.

Mae oedolion sydd ag imiwnedd ataliedig yn ei chael yn anoddach i ymladd heintiau’n naturiol ac maent yn fwy tebygol o gael canlyniadau gwaeth yn dilyn haint COVID-19. Mae tystiolaeth gynyddol y gallai brechlynnau COVID-19 leihau’r siawns i rhywun sydd wedi cael ei frechu drosglwyddo’r feirws. Bydd brechu cysylltiadau aelwydydd yn helpu i gyfyngu ar ledaeniad y feirws i oedolion imiwnataliedig.

Cysylltiadau aelwydydd a ystyrir yn flaenoriaeth fyddai’r rhai dros 16 oed sy’n rhannu llety byw gydag oedolion imiwnataliedig. Ar hyn o bryd, nid yw’r JCVI yn cynghori brechu cysylltiadau cartref plant imiwnataliedig, na phlant sy’n gysylltiadau cartref ag oedolion imiwnataliedig.

Dylai oedolion imiwnataliedig fod wedi cael cynnig brechiad COVID-19 eisoes fel rhan o grŵp 6 (pob unigolyn rhwng 16 a 64 oed sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol fel y’u diffinnir gan y JVCI).  Dilynwch gyfarwyddiadau eich bwrdd iechyd ar y ddolen hon os ydych yn y categori hwn ac nad ydych wedi derbyn gwahoddiad i frechu eto.

 


 

For further information: https://gov.wales/adult-household-contacts-adults-severe-immunosuppression-be-offered-covid-19-vaccination

 

The Joint Committee for Vaccination and Immunisation released its updated advice. Read more here JCVI final statement on phase 2 of the COVID-19 vaccination programme: 13 April 2021 – GOV.UK (www.gov.uk)

 

‘The Welsh Government, in line with the other UK nations agreed this interim approach and publicly stated a commitment to offer all eligible adults in Wales the vaccine by the end of July, subject to supply.’