Volunteers and those unable to work from home can order a lateral flow self-test kit online

From Monday 26th of April volunteers and those who are unable to work from home can order a lateral flow self-test kit to be delivered direct to their home. People can order a test from https://gov.wales/get-rapid-lateral-flow-covid-19-tests-if-you-do-not-have-symptoms

Improving the availability of lateral flow tests will make regular asymptomatic testing for coronavirus more convenient and accessible for people not covered under existing schemes at workplaces, childcare settings, schools, colleges and universities.

Around 1 in 3 people may have COVID-19 without displaying symptoms which means asymptomatic testing is an important means to find cases to keep people safe as restrictions are gradually eased .Anyone with coronavirus symptoms should self-isolate and get a test by phoning 119 or booking it online.

Lateral flow self-tests are also available to collect from certain test sites across Wales, no appointment is needed. Details of the collection sites and opening times can be found here .

Each person will routinely be able to collect or have delivered two packs of seven LFD self-test kits for home use. It is recommended that tests are undertaken twice a week with every result recorded on the UK Government portal.

Minister for Health and Social Services, Vaughan Gething said: “We want to make it as easy as possible for people to access tests and we particularly want to support people who volunteer or are unable to work from home to get regularly tested.As we continue to ease restrictions routine testing of asymptomatic people will be an additional tool to help tackle the spread of the virus and keep Wales safe.”


Gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd ar-lein

O ddydd Llun 26 Ebrill ymlaen, bydd gwirfoddolwyr a phobl sy’n methu gweithio gartref yn gallu archebu cit hunan-brawf llif unffordd a fydd yn cael ei ddanfon yn syth i’w cartref. Gall pobl archebu prawf yma: https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau

Bydd sicrhau bod mwy o brofion llif unffordd ar gael yn golygu bod profion asymptomatig rheolaidd ar gyfer y coronafeirws yn fwy cyfleus a hygyrch i bobl nad ydynt yn rhan o gynlluniau profi presennol mewn gweithleoedd, lleoliadau gofal plant, ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Mae’n bosibl nad yw 1 o bob 3 o bobl sydd â COVID-19 yn dangos unrhyw symptomau, sy’n golygu bod profion asymptomatig yn ffordd bwysig o gadw pobl yn ddiogel wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio’n raddol. Dylai unrhyw un sydd â symptomau’r coronafeirws hunanynysu ac archebu prawf drwy ffonio 119 neu ar-lein.

Mae hunanbrofion llif unffordd hefyd ar gael i’w casglu o rai safleoedd profi ledled Cymru. Nid oes angen gwneud apwyntiad. Mae manylion y safleoedd casglu a’u hamseroedd agor ar gael yma: https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau

Fel mater o drefn, gall pob person gasglu, neu archebu i’w cartref, ddau becyn o saith hunan-brawf llif unffordd i’w defnyddio gartref. Argymhellir y dylid gwneud y profion ddwywaith yr wythnos, gan gofnodi pob canlyniad ar borthol Llywodraeth y DU.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething: “Hoffem ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl gael eu profi ac rydyn ni’n arbennig o awyddus i helpu pobl sy’n gwirfoddoli neu sy’n methu gweithio gartref i gael eu profi’n rheolaidd.

Wrth inni barhau i lacio’r cyfyngiadau, bydd profi pobl asymptomatig yn rheolaidd yn arf ychwanegol i helpu i atal lledaeniad y feirws a diogelu Cymru.”